Khoảng ngày:
Khối lượng
Khoảng ngày:
Khối lượng

Purchase

Đơn Đặt Mua

Ngày tạo Thương Lượng Sản Phẩm Giống Khối Lượng Đơn Vị Trong Lượng Đơn Giá
(VND/tấn)
Số Đơn Chi tiết
Sale

Đơn Đặt Bán

Sản Phẩm Giống Nông Trại Khối Lượng Đơn Vị Trong Lượng Đơn Giá
(VND/tấn)
Chi tiết