Offers

Tìm Kiếm Thỏa Thuận

Purchase

Đơn Chào Mua

Ngày tạo Thương Lượng Sản Phẩm Giống Khối Lượng
Còn Lại
Đơn Vị Trong Lượng Đơn Giá
(VND/tấn)
Số Đơn
Sale

Đơn Chào Bán

Ngày tạo Sản Phẩm Giống Nông Trại Khối Lượng
Còn Lại
Đơn Vị Trong Lượng Đơn Giá
(VND/tấn)